شرکت هواپیمایی آسمان

اداره کل خدمات و پشتیبانی هواپیمایی آسمان در کنارمسئولیت های روزانه شامل تدارکات داخلی ، خدمات ، تاسیسات ، حمل و نقل ، به ساخت سازه ها و ساختمانهای مورد نیاز شرکت نیز می پردازد . آخرین پروژه در حال ساخت و پایان یافته این اداره به شرح زیر است .

فرودگاه امام خمینی ( ره ) : به مساحت 150 هزارمتر مربع شامل سایت های هوایی و زمینی با هدف ساخت آشیانه های هواپیماهای پهن پیکر و ساختمانهای ستادی لازم .

فرودگاه مشهد : ساخت آشیانه و انکس های مربوطه به مساحت 5500 متر مربع ، اپرون آسفالت به مساحت 5000 متر مربع ،اپرون بتونی به مساحت 5750 متر مربع ، محوطه سازی به مساحت 3100 متر مربع که در سال 1388 به بهره برداری رسید

شرکت هواپیمایی آسمان
ایران
تهران
9821-66035310